Nyní se bohoslužby ve stejný čas účastní nejvýše 15 osob

Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:

V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, např. kázáním přesahujícím 5 minut, dlouhými zpěvy žalmů, atp.

Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (chrámová loď a pěvecký kůr).

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.

 

Nyní se bohoslužby  ve stejný čas účastní nejvýše 15 osob.

 

26.4.  3. neděle  velikonoční   

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá,Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

 

1.5. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

3.5. 4. neděle velikonoční (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

sobota 9.5.14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

 

Možnost svaté zpovědi  po domluvě. Nyní  je  doporučeno  v  prostoru   farních či jinak  vhodných zahrad.